Görevler
21 Şubat 2018

Şubenin Görevleri


1.Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında ilgenelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
2.Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine aitbirimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegreetmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil vesevk koordinasyonunu sağlamak,
3.Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusundatemin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,
4.İl içinde meydana gelen afetlerde ve acildurumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği vekoordinasyon içinde sağlamak,
5.Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acildurumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardımfaaliyetlerine katılmak,
6.Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaçduyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama,tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
7.Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisiningeliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
8.Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelinyetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitimprogramı hazırlamak ve uygulamak,
9.Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonlarıyapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
10. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlıkhizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,
11. Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak veyürütmek.
12. Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelikeğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasınıdenetlemek
13. Meydana gelen afetlerde; tıbbî kurtarma ve sağlıkhizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
14. Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve siviltoplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerinekatılmak,
15. Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaçduyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama,tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
16. Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlısağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekliorganizasyonu sağlamak,
17. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelinyetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitimprogramı hazırlamak ve uygulamak,
18. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonlarıyapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
19. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleriyapmak,
İl Müdürü tarafındanverilen benzeri görevleri yapmak.